Saturday, March 17, 2007

Pedagogische activiteiten kinderen

Emotionele ontwikkeling en emotionele veiligheid
Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven is een warme en veilige sfeer van acceptatie noodzakelijk. Daardoor ontwikkelt een kind vertrouwen in zichzelf en in de omgeving. Het is daarom belangrijk om bij het werken met kinderen aan te sluiten op hun belevingswereld, met name de kleine dagelijkse dingen en gebeurtenissen.
Kinderen kunnen rekenen op de leidsters die er altijd zijn als veilige en vertrouwde basis. Deze emotionele veiligheid kan geboden worden door bijvoorbeeld een knuffel te geven om te laten weten hoe trots we zijn of het kind even op te vangen als het even niet lukt.

Sociale ontwikkeling en sociale competentie
Baby’s hebben een enorme behoefte aan sociale contacten. Daarom is het belangrijk om als leidster tijd vrij te maken om individueel met een kind te spelen. Al kunnen baby’s nog niet samen spelen, ze kunnen wel genieten van elkaars aanwezigheid en nabijheid. Het sociale contact wordt oa. bevorderd door ze bij elkaar in de buurt te brengen. Peuters stellen naarmate ze ouder worden contacten met leeftijdgenootjes steeds meer op prijs. De meeste kinderen hebben belangstelling voor activiteiten in de groep zoals het luisteren naar een verhaal, het zingen van een liedje of een kringspelletje.
In een groep leren kinderen te communiceren met anderen, te onderhandelen over spel en conflicten zoveel mogelijk zelf op te lossen. Ze leren rekening te houden met anderen en ervaren hun relatie in en met de groep.

Motorische ontwikkeling
De motorische ontwikkeling is belangrijk voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Een kind moet als het ware groeien in het eigen lichaam en een gevoel voor balans en evenwicht kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt als kinderen voldoende ruimte krijgen voor motorisch spel. Ook het ruimtelijk inzicht wordt hierdoor vergroot. Dit zijn belangrijke basiselementen voor de verstandelijke ontwikkeling. De motorische ontwikkeling maakt het mogelijk alle vormen van menselijke activiteiten in spelvorm na te bootsen en zich zo eigen te maken.

Cognitieve ontwikkeling en persoonlijke competentie
De cognitieve ontwikkeling is een ontwikkelingsaspect dat zeker niet op zichzelf staat. De sociale, emotionele en motorische ontwikkeling vormt de basis waarop deze ontwikkeling, onder meer de taalontwikkeling, voort kan bouwen. Bij dit aspect speelt de omgeving een belangrijke rol.
In de omgang met leidsters en andere kinderen ontwikkelt het kind persoonskenmerken als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Doordat de kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen uit activiteiten, ontdekken ze wie ze zijn en wat ze kunnen. De positieve benadering van leidsters helpt hierbij.

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan

Peuterspeelzaal
Mickey Mouse


september 2005
Dit werkplan is gebaseerd op het pedagogisch be-leidsplan van de afdeling speelzaalwerk en voor en vroegschoolse activiteiten van De Schoor, Wel-zijnswerk Almere, waar onze speelzaal deel van uit maakt.

In onze werkwijze staat voorop:
1) uitgaan van wat de peuter wil, gestructureerd
2) soms stimuleren, soms sturen
3) peuters stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen
4) werken vanuit de belevingswereld van de peu-ter.
Dit is op de speelzaal merkbaar tijdens de verschil-lende momenten en activiteiten:

1. Het brengen
Bij binnenkomst gaan de peuters vrij spelen of nog even samen met de ouder iets doen. Daarna neemt de ouder afscheid. Als de peuter moeite heeft met afscheid nemen, geven wij aandacht en troost en maken met de ouder een afspraak over de voort-gang van het dagdeel.

2. Het vrije en begeleide spel van de peuter
Startblokken van basisontwikkeling heeft als uit-gangspunt dat kinderen in deze leeftijd zich ontwik-kelen d.m.v. spel. Bij de allerjongste peuter zien we dat terug in het vele bewegen en het willen manipu-leren met materialen zoals zand, water en klei.
De oudere peuters proberen steeds meer de vol-wassen wereld te imiteren. We zien daarbij rolge-bonden handelingen (gedrag dat met een rol te maken heeft) terug door middel van “doen alsof spel”. Tijdens het spel van de peuter in de diverse hoeken kan de leidster begeleidend of sturend be-trokken zijn, b.v. met het op gang brengen van het spel en het benoemen van woorden/begrippen die bij het spel horen.

De bouwhoek
Hier is de fantasie van iedere peuter anders, waarbij begeleiden en sturen soms nodig is, zodat bijvoor-beeld torens van verschillende blokken en auto's samen komen. Hierdoor ontstaat een samenspel van peuters die hoge torens bouwen en peuters die rond rijden met auto’s.

De poppenhoek/huishoek
Deze hoek maakt een belangrijk deel uit van het spel. Juist daarom heeft Mickey Mouse deze hoek meer uitgebreid en neemt deze hoek een groot deel van de speelzaal in beslag. Hier imiteren de peuters veelal de belevingswereld van thuis, bijvoorbeeld het eten koken, tafel dekken, verzorgen, slapen in samenspel met andere peuters.
Om hun fantasie te stimuleren is de huishoek inge-richt met, voor peuters, zoveel mogelijk betekenis-volle (herkenbare) materialen.

De natte hoek
De peuters mogen aan het peuteraanrecht “kliede-ren” en “kladderen” met bekertjes en gietertjes, afwassen of poppen in bad doen. Kortom: lekker spelen. Water is daarbij ook belangrijk voor de zin-tuiglijke ontwikkeling (voelen).
We zien er wel op toe dat het niet een al te groot water ballet wordt maar het kan voorkomen dat uw peuter toch nog droge kleren aan krijgt.

De thematafel
In de speelzaal staat een thematafel die een be-langrijk onderdeel is van de thema-keuze van het moment. Zo wordt het gekozen thema met behulp van materialen, boeken e.d betekenisvoller (her-kenbaar) gemaakt door ernaar te kijken, erover te praten, eraan te voelen, ernaar te luisteren en de dingen te benoemen.
Daarnaast wordt aan de hand van het gekozen thema een woorden keuze gemaakt die gedurende de themaperiode herhaaldelijk benoemd zullen worden.
Herhalen…is belangrijk om de peuter bekend te laten worden met de wereld om zich heen, zodat het spelende wijs op de speelzaal en/of thuis vertrouwd wordt met zijn omgeving.

De zandtafel
Spelen met zand is voor peuters onmisbaar!
Peuters kunnen hier eindeloos mee spelen, hun inzicht verruimen en hun fantasie de vrije loop laten gaan. Zonodig met begeleiding/sturing van een volwassene. Ook deze tafel kan veel aan taal ont-lokken.

De creatieve hoek
Aan tafel mogen de peuters altijd vrij tekenen, plak-ken of kleien. Dit kunnen de peuters zelf pakken. Bij knippen, prikken en schilderen helpen wij zonodig. Wij bieden niet structureel werkjes aan. Wel plan-nen we in het kader van het thema altijd een werkje dat door de peuter gemaakt kan worden.
Het kan dus voorkomen dat u uw peuter treft zonder werkje terwijl anderen dat wel hebben.Klimmen/klauteren/speelhuis
Onze speelzaal beschikt, op de meeste dagdelen, over een extra grote ruimte, de zogenaamde “grote zaal”. De peuters kunnen fietsen, steppen, hollen of dansen waarbij ze rekening met elkaar leren hou-den, zodat er geen botsingen ontstaan. Hier gebrui-ken de peuters hun (eigen) fantasie doordat zij b.v. spelen dat ze brandweerman of werkman zijn en er mobiel wordt getelefoneerd vanuit twee rondrijden-de auto’s. Kortom: hier ontstaat een prachtig geza-menlijk fantasiespel!
In het klim-/glijhuis kunnen zij veilig klimmen en glijden waardoor de grove motoriek ontwikkeld wordt.
Ook gym-, kring- en dansspelletjes geven wij in deze ruimte vanwege de grote bewegingsvrijheid die daar mogelijk is. Samen met een volwassene durft de peuter steeds een stapje verder te gaan.

De leeshoek/voorlezen
(voor)lezen is taal!
Door geregeld boeken samen met de peuter te benoemen, kijken en luisteren en (voor) te lezen leert de peuter omgaan met taal.
De peuters kunnen zelf in de leeshoek op kussens en een “eigen” boekenkast gaan lezen.
Naast “eigen” boeken zijn er ook boeken op de plank die onder begeleiding van een volwassene (voor)gelezen worden, waarbij de peuters leren omgaan met een boek.
Boeken die aansluiten bij het thema worden her-haaldelijk (voor)gelezen en benoemd, zowel per groepje (op niveau) als individueel. Deze zijn door-gaans op de thematafel te vinden (denk hierbij ook aan de woorden keuze van het thema).

Tafelspelletjes/ ontwikkeling materiaal
Peuters kunnen vrij kiezen uit diverse ontwikke-lingsmaterialen en tafelspelletjes, bijvoorbeeld kra-len, mozaïek, vis vangen of puzzels.
Belangrijk is het leren omgaan en herkennen van het materiaal. Eventueel samen met andere peuters waarbij ze leren om bijvoorbeeld op je beurt te wachten en/of te luisteren naar elkaar.
Een volwassene begeleidt/stuurt zonodig als een peuter om bijvoorbeeld meer uitdaging vraagt.

Eten en drinken
Tijdens ieder dagdeel is gezamenlijk eten en drin-ken in de kring een vast onderdeel. Dit gebeurt altijd volgens een vast patroon: speelzaal opruimen, plassen en handen wassen.
Met zijn allen in de kring liedjes zingen of uitwisse-len van verhalen met elkaar zodat er een gezellige kring ontstaat. Dan gaan we eten en drinken. De peuter die zijn ouder heeft meegenomen krijgt een speciale “rol” en mag het fruit en drinken uitdelen in de kring.
Het sociale aspect vinden wij zo belangrijk, vertellen aan elkaar wat je hebt beleefd en ook om te leren naar elkaar te luisteren.

Buiten spelen
Buiten spelen vinden wij belangrijk, ons streven is dan ook om ieder dagdeel naar buiten te gaan. Om de ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren: buiten ontdek je andere dingen dan binnen. Denk aan wind, regen (door de plassen stampen!), etc. Maar ook om het halen van een frisse neus willen wij en de peuters elke dag wel even naar buiten!

Toilet/sanitair en verschonen
Op vaste momenten vragen wij de peuters of zij naar het toilet willen of zo nodig verschoond willen worden. Dit gebeurt voordat we in de kring gaan.
Daarnaast geven wij de peuter de gelegenheid om zelf het toilet bezoek te regelen. Handen worden gewassen na het verschonen of toilet gaan, het buitenspelen en na bijvoorbeeld een handenarbeid activiteit.

3. Ophalen van de Peuters
Ieder dagdeel wordt afgesloten met een gezamenlij-ke afronding door het voorlezen van een verhaaltje, een kring of tafel activiteit.
We eindigen met het zingen van een vast af-scheidslied voordat de leidster de ouders vraagt binnen te komen. Hierna is er gelegenheid voor ouders voor een gesprekje met de leidster.

4. Startblokken
Startblokken staat voor extra, spelenderwijs bege-leiden van drie peuters per groep die dat nodig hebben.
Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een taal of motorische achterstand of op sociaal emotioneel gebied dan vinden wij het belangrijk dat deze peu-ters vroegtijdig, extra ondersteuning kunnen krijgen van een 2de leidster zodat de achterstand eventu-eel kan worden ingelopen voordat zij naar de basis-school gaan.
Deze peuters komen vier dagdelen in plaats van twee en worden zowel individueel als groepsgericht begeleid.

Rol van de leidster
Vanuit betekenisvolle situaties voor de peuters, geven de leidsters afwisselend sturing of begelei-ding.
Dit is afhankelijk van wat de peuters nodig hebben. Omdat de taalontwikkeling van peuters zo belangrijk is heeft deze onze aandacht tijdens álle activiteiten.
We doen dit door situaties voor de peuters te ver-woorden en daarbij expliciet aandacht te besteden aan bepaalde begrippen.Peuterspeelzaal Mickey Mouse
Basisschool De Polderhof
Buitenhof 93
1354 GR Almere
tel. 5349639

Babymassage

Babymassage is een bijzondere manier om elkaar te leren kennen. Zonder woorden leren we de taal van de baby te verstaan, “lichaamstaal”. In de eerste negen maanden is dit de enige taal die de baby spreekt. Met babymassage, die eenvoudig te leren is, activeer je zowel je eigen zintuigen als die van je baby, waardoor je intuïtief aanvoelt wat goed is voor je baby.

Wat bereik je met het volgen van de cursus?

 • het scheppen van een unieke band tussen baby en ouder/verzorger
 • het leren luisteren naar de lichaamstaal van de baby
 • het ontwikkelen van de tastzin, zowel van de ouder/verzorger als de baby
 • het leren verminderen van darmkrampjes van de baby
 • het leren omgaan met baby's die zich overstrekken
 • het leren omgaan met baby's die veel huilen

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan:

 • masseren
 • observeren (lichaamstaal)
 • motorische ontwikkeling
 • tillen, dragen, vastpakken van de baby
 • adviezen t.a.v. hulpmiddelen (wipstoeltje, maxi-cosi enz.)